E. Pocius: Masažo paslaugos vis dar draudžiamos

29/04/2020

Pagrindiniai teiginiai iš nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2020 kovo 14 d. Nr. 207 (Vilnius) (Suvestinė redakcija nuo 2020-05-04). Tiems, kas neseka įstatymų, ir net neskaitys likusios šio pranešimo dalies, užbėgdamas už akių reziumuoju: masažo paslaugos vis dar draudžiamos (išskyrus planines, kurias taip pat rekomenduojama atidėti bei būtinas specialus suderintas leidimas). Pagrindinius punktus pateikiu žemiau, visą įsakymą rasite nuorodoje.

3.2.4. Draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, teikiančių poilsio paslaugas, veikla. Sanatorijose galima teikti tik medicininės reabilitacijos paslaugas.

3.2.8. Draudžiama teikti grožio paslaugas. Šis draudimas netaikomas plaukų priežiūros ir nagų priežiūros paslaugoms, jeigu paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui.

3.4.5. Planinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (įskaitant dienos chirurgijos paslaugas ir paslaugas, teikiamas dienos stacionare), planinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos, planinės ambulatorinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos  atidedamos ir gali būti pradėtos teikti tik tada, kai įstaiga, nepaisant jos pavaldumo ir teisinės formos, parengia, suderina su įstaigos infekcijų kontrolės specialistu (jei tokį specialistą turi), o stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, nurodytos Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punkte, – ir su Paslaugų dėl COVID-19 teikimą atitinkamoje veikimo teritorijoje organizuojančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, ir patvirtina Planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą ir (ar) Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą ir pateikia Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Šiuose planuose privalo būti numatyta būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, planinėms paslaugoms teikti skirta ir rezerve esanti įstaigos infrastruktūra, didelės rizikos grupei ir mažos rizikos grupei priskiriamų pacientų srautų valdymo tvarka, sveikatos priežiūros paslaugų (paslaugų grupės) teikimo tvarka, personalo darbo organizavimo ir priemonių, skirtų galimam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimui kitose įstaigose (kai darbuotojas dirba ir kitose įstaigose) valdyti, taip pat asmeninių apsaugos priemonių pagal saugumo lygius priskyrimo įstaigos personalui ir pacientams tvarka.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/deaf8694663011eaa02cacf2a861120c/fsDabAlbJV